انواع آهک

معموال از سه نوع آهک در کارهای ساختمانی استفاده میشود .

 

آهک چرب یا پر قوه

این نوع آهک ، حدود چهار درصد ناخالصی همراه دارد و مهمترین ویژگی آن این است که در تماس با آب بهشدت شکفته میشود و حجم آن تا حدود ۶.۸ برابر مقدار اولیهاش افزایش مییابد. مخلوط آن با شن در تماس با گاز کربنیک بهسرعت خود را میگیرد و سفت میشود، )به مدت 1۶ روز در مجاورت هوا(. از اینرو ، آهک چرب را آهک هوایی نیز میگویند .

 

آهکهای کم قوه

این نوع آهک از سنگ آهکهایی که ۶ تا ۵ درصد آهک دارند، تولید میشود و ناخالصیهای عمده آن را اکسید آهن) (II (گل اُخری( ، اکسید سیلیسیم )سیلیس( و اکسید آلومینیوم )آلومین( تشکیل میدهد. از ویژگیهای این نوع آهک آن است که به کندی شکفته میشود و مالط حاصل از مخلوط آن با شن ، به آرامی در هوا سفت میشود .

 

آهک های آبی

این نوع آهک ، معمولا از سنگ آهکهایی که حدود ۵ تا ۸۸ درصد گل رس دارند، تهیه میشود. از ویژگیهای مهم این نوع آهک آن است که دور از هوا و حتی در زیر آب ، به آهستگی سفت میشود، در تماس با آب خیلی شکفته میشوند و با آب خمیر کمچسب تولید میکند. بطور کلی ، میتوان این نوع آهکها را حد واسط بین آهکهای هوایی و سیمان دانست .

نظر دهید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *