تیم ما

فرزاد سام نژاد
نایب رئیس هیئت مدیره

رضا یکله
مدیر عامل

حسین سلاح ورزی
رییس هیئت مدیره

محمد خاکی
عضو هیئت مدیره