تیم ما

فرزاد سام نژاد
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حسین سلاح ورزی
رییس هیئت مدیره

محمد خاکی
عضو هیئت مدیره