تیم ما

حمیدرضا محمد
مدیر عامل

فرزاد سام نژاد
نایب رئیس هیئت مدیره

حسین سلاح ورزی
رییس هیئت مدیره

محمد خاکی
عضو هیئت مدیره