پودر آهک زنده

پودر آهک زنده

آهک یاکلسیم اکسید بافرمول شیمیایی cao

آهک ماده ای است که کارایی آن از دوران باستان توسط بشر شناخته شده است واز آن درساخت انواع بناها وبرای اتصال محکم تر قطعات سنگ یا چوب بکار گرفته می شد.

زمان درازی است که ایرانیان شفته آهکی )مالت دوغاب آهک و خاک)،ساروچ (مالت دوغالب آهک وخاکستر) و مالت آهک آبی را می شناسند و با آن ساختمان میسازند.

پس از جنگ جهانی دوم در کشور های صنعتی هم برای پایدار کردن زمین، به ویژه برای زیر سازی راه ها و جلوگیری از روییدن گیاه و جذب آب در بستر،شانه ها و دامنه های راه و باندهای پرواز از شفته آهکی استفاده میشود. این ماده بی بو به رنگ سفیدیاخاکستری وبه شکل جامدباجرم مولی ، mol/077g.56نقطه ذوب 2570ونقطه جوش 2580درجه سانتیگراد، واکنش پذیرباآب پایدار است ولی co2موجود در هوا راجذب می نمایدوناسازگاربا آب ،رطوبت،فلوئورواسیدهای قوی میباشد درصورت تماس با این ماده موجب تحریک و سوختگی های شدید درچشم ،پوست ،دستگاه تنفس وگوارش شده. جنس آهک پودر میکرونیزه زنده بستگی به ناخالصی های موجود درآن دارد.اگر سنگ آهک اولیه بیش از 90درصد وزنش کربنات کلسیم باشد آهکی که از آن بدست می آید را آهک پر مایه (خلوص بالا)وهر گاه کربنات کلسیم آن کمتر از 37درصد وزنی باشد آهک بدست آمده را آهک کم مایه(خلوص پایین) می نامند .