حسین سلاح ورزی

نام
حسين سلاح ورزى
سمت
رییس هیئت مدیره
ایمیل
selahvarzi@lorestanlime.com

حسین سلاح ورزی

رییس هیئت مدیره

متولد 02/12/1349

سوابق تحصيلى:
دكترى مهندسى مالى: دانشگاه آزاد اسلامي
دكترى مديريت: دانشگاه صنايع و معادن ايران
فوق ليسانس مهندسى صنايع: دانشگاه آزاد اسلامي
ليسانس فيزيك گرايش اتمي: دانشگاه تهران

سوابق حرفه ای:
نايب رييس كميته ايرانى اتاق بازرگانى بين المللى( ICC) از سال 1399
رييس سازمان ملى كارآفرينى ايران از سال 1396
نايب رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران از سال 1395
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزى ايران از سال 1390
رئيس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري آرنيكا اقتصاد از سال 1388
كارشناس رسمى دادگسترى از سال 1388
عضو هيأت مديره شركت سرمايه گذارى توسعه و آبادانى نوين از سال1386
عضو هيأت رئيسه كانون عالى كارفرمايى ايران از سال 1385
رئيس هيأت مديره شركت آهك صنعتى و هيدراته – )توليدى( از سال 1383

سوابق حضور در مجامع تصميم گيرى به نمايندگى از بخش خصوصى

شوراى عالى بورس
شوراى عالى كار كشور
شوراى عالى حفاظت فنى كشور
نماينده مديران در سازمان بين المللى كار )(ILO
عضو كميته برنامه استراتژيك حمايت هاى اجتماعى سازمان بين المللى كار )(ILO
شوراى سه جانبه گرائى كار
ستاد پيگيرى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى كشور
ستاد تسهيل واحدهاي توليدي و صنعتي
هيأت عالى مقررات زدائى
قائم مقام شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى
شوراى عالى علوم و تحقيقات و فناورى
شوراى عالى استاندارد
ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا
كميسيون تخصصى شوراى اقتصاد

سوابق دانشگاهی و تدریس:
دانشگاه آزاد اسلامي دروس اقتصاد مهندسي، اقتصاد صنعتي، مديريت پروژه، كنترل پروژه،
مديريت ساخت، نظريه صف، ارزيابي كار و زمان، مديريت توليد در مقاطع مختلف
دانشگاه جامع علمي كاربردي: دروس مختلف مقاطع كارداني و كارشناسي رشته هاى
مهندسى، اقتصاد، كامپيوتر
مدرس سازمان مديريت صنعتى: دوره هاى) (MBAكارشناسى ارشد، مديريت استراتژيك و
مديريت اجرايى
مدرس مركز آموزش بازرگانى و مطالعات مديريت

تالیفات:

كتاب: نظريه مالى ميانى 1399
كتاب: موسسات و بازارهاى مالى )ترجمه( دو جلد 1398
كتاب: الگو هاى مديريت آينده گرا 1397
كتاب: نظريه هاى نوين در مديريت منابع انسانى 1395
مقاله: مهندسى ارزش و كاربردهاى عمرانى 1386
مقاله: كنترل پروژه در طرح هاى عمرانى 1381
مقاله: زنجيره هاى ماركوف و كاربرد آن در مهندسى صنايع 1377
مقاله: سيستم هاى ديناميك آشوبى و كاربرد آن در مدل هاى اقتصاد مديريتى 13