آهک کلوخه

آهک کلوخه

کربنات کلسیم بافرمول شیمیایی caco3

ماده جامدسفیدرنگی است که بطورفراوان درترکیب صخره هاوتقریبا درتمام نقاط جهان یافت میشود.مهمترین کانی های آن اراگونیت،سنگ اهک ،ماریل وتراورتن است.

به مقداربسیارکم دراب حل میشود.امادرآبی که co2محلول داردبطورکامل حل شده وایجادکربنات کلسیم میکندوانحلال کربنات کلسیم درآب های جاری باعث ایجاد سختی درانها شده که این امرباعدم کف کردن صابون دراین گونه ابها همراه است ولی سختی حاصل ازکربنات وبی کربنات کلسیم موقت بوده وبا جوشاندن آب رفع میشود .استالاگمیت واستالاکتیت های درون غارهانیزاز واکنش سنگ اهک با ابهای حاویco2ایجاد شده است . این ماده دراثرحرارت باازدست دادن co2 به اهک تبدیل میشودودارای ساختارکریستالی کلسیت واراگونیت به وزن مولکولی،100.1grدانسیته،2.7gr/cm3نقطه جوش899درجه سانتیگراد که تحت فشاربالاودر دمای1339درجه